0

زمانه بدیست آقای جامی تنهایی را تاب بیاور

من مهدی جامی را نمی شناسم.اصلا بشر شناخت پذیر نیست.من وقتی بیمار شدم دیدم چقدر خودم را کم می شناسم اگر نگویم اصلا نمی شناسم.پس چرا تاکید می کنم جامی را نمی شناسم. چون واقعا نمی دانم چه شکلی دارد. قد بلند است و یا کوتاه . پیر است و یا جوان ٬خوش تیپ است و یا بد تیپ.نمی دانم او اصلا اسم مرا شنیده است و یا نه .اما"سیبستان" اش  را دوست دارم.دلم می خواهد بدانم جهان و رویداد ها از نگاه او چه معنی می دهد.اصلا تا کنون به این فکر نکرده ام او مدیر رادیو زمانه است.رادیویی که تا کنون صدایش را نشنیدم و هر روز یکبار به سایت زمانه سری می زنم تا خبری از چشم من دور نماند.چرا این ها را می نویسم.ناچارم توصیح دهم.

 وقتی برای فراموشی آنچه سرگیجه با من می کند به جهان مجازی سری زدم و سر عادت -عادت چه چیز خوبی است – به وبلاگ حسین نوروزی سری زدم دیدم نوشته جامی از زمانه استعفا داده است. مطلب جامی را می خوانم .تلخ می شوم و این چقدر برای بیماری ام بد است. دلم نمی خواهد بدانم چرا با او جفا کرده اند . حق داشتند و یا نه . ولی سوزی در نوشته اش بود که مرا خاکستر کرد. من حس او را وقتی از کیهان٬همشهری٬ایران ٬همبسگی ٬اعتمادو….رفتم .مجبور شدم بروم.در خود دیده بودم. همان حس تلخی که با بسته شدن دنیای تصویر در خود یافتم. اکنون تنها برای من مانده این وبلاگ و یک تن بیمار و یک روح غمگین .

جامی را نمی شناسم ولی نوشته اش با من بیداد کرد. چرا زمانه این چنین است.ایرانی بودن چرا هر جا هستیم زخمی مان می کند. تهمت و افترا.من مهاجرت را دوست ندارم . من کار کردن آنسوی مرزها را برنمی تابم.چون دور از ایران بودن را نمی توانم تاب بیاورم و مثل مردن می ماند.این را می دانم درهمه جا آن که پول می دهد می خواهد تعیین کند چطور کارکنی و من می خواهم از خودم دستور بگیرم و به این دلیل بر آنم تنها در این وبلاگ بنویسم وقید رسانه های بزرگ را برای همیشه زده ام . این را هم می دانم در همه جاروابط دموکراتیک کشک است و دروغ . برای خود بودن باید منزوی بمانی و تنهایی را تاب بیاوری و آن چیزی که در نوشته جامی حال مرا بد کر د همین تنهایی و خود بودن است. خوب است وبلاگ وجود دارد و من جامی را می خوانم در سیبستان مثل همیشه بدون زمانه.
(نقل از وبلاگ محمد آقازاده)

|