0

این آدمهای زمانه

نوشته نبوی در باب این روزهای زمانه مرا برد به روزنامه جامعه و توس و آزادگان و تصویر خندان و مسخره نبوی در کنار قاضی مرتضوی وقتی اعتراف می کرد به اشتباهاتش و البته که می گفت اشتباهاتمان و آن لخبند پیروزمندانه قاضی مرتضوی خوب یادم هست که هم جلائی پور و هم شمس الواعظین همان روزها در رد اتهامات نبوی نوشتند که همو بود که همه تلاشهایی ما را برای تند نرفتن بر باد داد ، کسی اینجا یادش هست لقب بچه ننه ای که جلائی پور دریافت کرده بود از نبوی فقط بخاطر اینکه بعضی مقالات را سانسور می کند یا می خواهد تلطیف کند و آن روزها که دور دور نبوی بود نمی توانست؟
آنوقت حضرت آقا در دادگاه خیلی راحت لبخند زدند و گفتند اشتباه کردیم و تشریف آوردند بیرون ..

(نقل از صورتک خيالی)

از همان موقع من تقریبا خواننده‌ی نوشته های نبوی نبوده ام و نیستم، که البته اگر قبلترها مطلبی داشت شایسته‌ی خواندن این روزها این آدم فروش همان را هم ندارد. به راستی کدام زن خانه داری هست که به اندازه نبوی حرف بزند ؟
حجم مطالبی که در یک روز نبوی منتشر می‌کند را هیچ توجه کرده اید؟ به‌علاوه‌ی کتاب‌ها؟

زمانه رسانه ای بود که دو سال مشترکش بودم ، شاید این اواخر کمی افت کرده بود اما به هر حال از تمام رسانه های فارسی زبان دیگر بیشتر باب طبع من بود و بیشتر از هر چیز این‌ها را مرهون مدیریت صاحب سیبستان می دانم ، از آدم‌هایی که از گوشه گوشه جهان جمع کرده بود ، از میدانی که به نویسندگان خوبی که بی تریبون بودند داده بود ، از توجه اش به وبلاگستان فارسی و همه و همه…

برای زمانه ام نگرانم ، کاش می شد کاری کرد ، می‌شود کاری کرد؟

(نقل از صورتک خيالی

|