0

مشکل مهدی جامی است یا رادیو زمانه؟

آهای ملت، دعوای احزاب یکنفره! با مدیریت رادیو زمانه این توهم را دامن زده که پروژه رادیو زمانه در حال تعطیلی است اما گزارشهای شهری ما حکایت از چیز دیگری دارد. مشکلی که در روزهای تصویب و تمدید بودجه رادیو زمانه به دامن نشریات غیر فارسی زبان کشیده شده در واقع از عدم توافقات شخصی با مدیر رادیو شکل گرفته تا حرکتی سازمانی از طرف سلطنت طلب ها یا چپ ها یا راست ها باشد.

مقاله روزنامه هلندی سرشار از نارضایتی منتقدین از عملکرد مدیریت رادیو زمانه است و به هیچ وجه اصل پروژه را زیر سوال نبرده اند اما مهدی جامی با زیرکی و انحراف اعتراض به سمت پروژه رادیو زمانه مسیر نارضایتیها را سمت و سوی سیاسی داده است و با فرافکنی آنرا به نوعی طرح ریزی کرده است تا بتواند جمعیتی را در موافقت از عملکرد خود رهبری کند!!

از وبلاگ کلاغ سیاه

بنا بر شنیده ها تصمیم بر تعویض مدیر رادیو از ابتدای سال جدید مسیحی است و همزمان با پایان قرارداد تمامی کارکنان رادیو ( از جمله خود مدیر آن) تیم تازه ای متشکل از افرادی با سوابق سیاسی مشخص ادامه کار را با روشی تازه دنبال خواهند کرد.

رادیو زمانه در یکسال گذشته شبیه هیچکدام از رسانه های اپوزیسیونی نبوده که این علاوه بر امتیاز به عنوان نقطه ضعف نیز مطرح میشود. امتیاز از آن نظر که توانسته روشی متفاوت را در رسانه های فارسی زبان پیگیری کند و نقطه ضعف از آن نظر که دولت هلند بدنبال پایه ریزی چنین رسانه ای نبوده است. بعبارتی مجلس هلند دلش برای فرهنگ ایران نسوخته تا حمایت از روش کنونی رادیو را ادامه دهد. آنچه مورد نظر طراحان اولیه بوده رسانه ای سیاسی با در نظر گرفتن جذب خبرنگاران فارسی زبان تبعیدی بوده اما انتقال نیروهای تازه نفس از تهران و پشت کردن به کسانی که سالها در اروپا در انتظار یک رسانه فارسی زبان بودند ازهمان ابتدا پاشنه آشیل رادیو را شکل داده است.

پروژه رادیو زمانه میتواند دارای ارزش باشد به شرطی که فارق از پولهای هلندی ادامه یابد اما متاسفانه شرایط کنونی و رفتار یکساله آنها باعث شده طراحان اولیه به دنبال جذب نیروهای تازه ای برای رادیو باشند. بنابراین میتوانید به زودی در انتظار تغییرات گسترده ای در ساختار وبرنامه های رادیو زمانه باشید.

|