0

دوستان عزیز! زمانه را زمین نزنید

mohsen_salehi_(15).JPG

دوستان و همکاران عزیز زمانه

زمانه در مرحله حساسی است. توجه به برخی نکات را برای قضاوت بهتر ضروری می دانم:

اول: برکناری مهدی از زمانه کودتای یک ستاد کودتا یا یک گروه علیه رادیو نیست، بلکه نتیجه طبیعی مدیریت آقای جامی در رادیو است. آقای جامی در رادیو با شیوه ای نادرست در مدیریت و برنامه ریزی و سیاست گزاری عمل کرده و بخش وسیعی از مشکلات رادیو ناشی از رفتارهای نادرست اوست.

دوم: برخلاف آنچه تاکنون گفته شده است، مخالفت بورد با مهدی هیچ ربطی به محتوای زمانه که حاصل کار بچه های زمانه است، ندارد. بلکه ناشی از شیوه اداره زمانه است که تقریبا همه اکثریت بچه های زمانه قربانی این شیوه مدیریت در دوسال گذشته بوده اند. گفته شده است که اعضای ایرانی بورد قصد دارند زمانه را به دست بگیرند، در حالی که چنین چیزی از اساس نادرست است. اعضای ایرانی بورد در هشت ماه گذشته مدافعان آقای جامی بودند و این هلندی ها بودند که اصرار داشتند که ایشان برود. از سوی دیگر هلندی ها با ادامه کار محتوایی مهدی( ادیتوریال) مشکل نداشتند، بلکه با ادامه کار او در حوزه اداری و مالی مشکل داشتند.

ادامه‌ی مطلب…