0

باگ «در تمام دنيا» به مجادلات راديو زمانه هم رسيد

گویا یکی از طرفین مجادله ناراحت کننده رادیو زمانه در پیدا کردن استدلال جدید دچار مشکل شده:

«تصمیم هیأت ‌مدیره یک تصمیم کاملاً طبیعی در هلند و تمام دنیا است و در رسانه‌هایی مثل دویچه‌وله‌، بی‌بی‌سی و امثال آن هم صورت می‌گیرد» (عضو هیأت مدیره‌ زمانه)

(نقل از سلمان)