0

مشکل مهدی جامی است یا رادیو زمانه؟

آهای ملت، دعوای احزاب یکنفره! با مدیریت رادیو زمانه این توهم را دامن زده که پروژه رادیو زمانه در حال تعطیلی است اما گزارشهای شهری ما حکایت از چیز دیگری دارد. مشکلی که در روزهای تصویب و تمدید بودجه رادیو زمانه به دامن نشریات غیر فارسی زبان کشیده شده در واقع از عدم توافقات شخصی با مدیر رادیو شکل گرفته تا حرکتی سازمانی از طرف سلطنت طلب ها یا چپ ها یا راست ها باشد.

مقاله روزنامه هلندی سرشار از نارضایتی منتقدین از عملکرد مدیریت رادیو زمانه است و به هیچ وجه اصل پروژه را زیر سوال نبرده اند اما مهدی جامی با زیرکی و انحراف اعتراض به سمت پروژه رادیو زمانه مسیر نارضایتیها را سمت و سوی سیاسی داده است و با فرافکنی آنرا به نوعی طرح ریزی کرده است تا بتواند جمعیتی را در موافقت از عملکرد خود رهبری کند!!

از وبلاگ کلاغ سیاه

ادامه‌ی مطلب…